طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

جهت هدایت آب به سمت پل های آب روی در جا و پیش ساخته از دستک بتنی استفاده می شود این دستک به صورت چپ و راست در دو طرف پل قرار می کیرد.
این کار باعث عدم جمع شدن آب در کناره پل و عدم فرسایش تدریجی خاک کناره پل می گردد در بعضی از پروژه های راهسازی اقدام به اجرای دستک درجا در محل می گردد ولی دستک بتنی با نصب آسان در کناره پل علاوه بر صرفه زمان در هزینه ها نیز صرفه جویی می نماید.
ابعاد فنی دستک بتنی :
به دلیل اینکه این دستک برای پل های پیش ساخته آب رو طراحی شده است ارتفاع آن همانند باکس بتنی آب رو 5/1 متر می باشد سطح اتکای دستک نیز 1× 2 می باشد.