طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

در مواردی که در مسیر راهسازی اقدام به اجرای پل درجا در مسیر گرفته می شود بر روی دیواره دو طرف پل ساخته شده از المان استفاده می شود. این کار باعث می گردد تا برای ساخت رویه پل احتیاج به بستن جک و ستون نباشند این امر در تسریع کار نقش به سزایی دارد.
مشخصات فنی المان پل
اندازه فنی المان پل بسته به نیاز مشتری و اندازه دهانه پل ساخته شده، متغیر می باشد نکته قابل ذکر در این زمینه این است که هرچه دهانه پل افزایش یابد از عرض المان کاسته شده و ضخامت آن افزایش می یابد.
نکته دیگر اینکه در مکان هایی که دهانه دو طرف پل در راستای یکدیگر قرار نگرفته است و پل به صورت اریب در سطح راه ساخته می شود برای پوشش پل از المان های با مقطع متوازی الاضلاع استفاده می شود.